Přihlášení


Registrace...

Manifest Společenství Cesty Síly

Toto je interpretace víry zvané Jediismus, jak ji vnímají Jediové ze Společenství Cesty Síly:

1.0 Co je to Společenství Cesty Síly a Jediismus?

Společenství Cesty Síly je komunita osob koncentrovaná kolem světové víry Jediismus. Jediismus je životní víra inspirovaná rozličnými náboženstvími a filosofickými systémy skutečného světa, svou inspiraci však hledá i v konceptech čistě fiktivních – především pak v „media franchise“ Star Wars. Nejde o fanouškovství, ani vzdávání poklony Star Wars, stejně tak nepovažujeme George Lucase, autora ságy, za proroka či mesiáše, neboť Jediismus je jeho dílem pouze inspirován. Vyznavači Jediismu, nazývaní Jediové, svobodně zvolili a volí Jediismus jako svou životní víru, nehledě na jejich vztah ke Star Wars, který v kontextu Jediismu není důležitý.

2.0 Jak Jediismus vnímat?

Naše Společenství se distancuje od klasifikace Jediismu jako náboženství nebo filosofie, protože tyto dva pojmy jsou v západoevropské kultuře velmi často mylně interpretovány. Místo toho – ačkoli by Jediismus mohl být vnímán jako náboženství nebo filosofický systém - užíváme pojem životní víra: víra v určité hodnoty, které provázejí naše činy životem. Tendence registrovat Jediismus jako náboženství v České republice tedy pro nás postrádá smysl. Od jakékoliv snahy vytvořit církev Jedi držíme distanc. Víra je v člověku, nikoli na papíře.

3.0 Jaké hodnoty Jediismus nese?

Jediismus je altruistický směr, což znamená, že se každý/každá Jedi snaží žít v harmonii se svým okolím i s vlastním bytím (se sebou samými), pomáhat druhým, kde je třeba, ale zároveň za druhé netrpět. Jedi se snaží zdokonalovat sebe sama ve všech smysluplných ohledech, a to v rovině duševní (sebekontrola, vyrovnanost…), sociální (empatie, komunikace,…) a tělesné (cvičení, sebeobrana,…) stejnou měrou. Své schopnosti pak Jedi užívá tam, kde je jich zapotřebí. Jedi usiluje o to, aby byl/a schopen/a řešit problémy, které se snaží nevyvolávat, ale které přesto mohou nastat. A právě díky cílenému seberozvoji může zvládat všechny problematické situace, žít spokojený život. Rozdávat totiž můžeme jen tehdy, pokud máme více, než sami potřebujeme.

3.1 Základní pilíře Jediismu:

Důležitými pilíři Jediismus jsou jeho tři stěžejní aspekty: Na znalostech stavíme naše jednání, vycházíme z nich a snažíme se porozumět světu; moudrost pak naše jednání vede, v souladu s hodnotami, ve které věříme; a konečně – jednání samotné, tedy vůle jednat. Bez činu nelze nic vytvořit, nic vylepšit, ani zdokonalit, bez činu nelze dávat, ani přijímat.

Naše víra nás provází neustále, dennodenně, ztělesňuje se v každém činu, od nejprostších všedních aktivit až po nejrozmanitější situace. Jediové by měli vždy smýšlet realisticky a neopomíjet reálnou rovinu života. Jediismus není mýtickým bojem s bájnými nestvůrami, ani temnými nepřáteli, ale spíše jakýmsi symbolickým bojem uvnitř nás, se sebou samými, s naší „Temnou stranou“.

3.2 Jak vypadají Jediové?

Jediismus nikterak neovlivňuje způsob odívání a celkový vzhled svých následovníků. Jediové by však svým vzezřením a jednáním neměli budit všeobecné antipatie a nedůvěru. Nenosit nadmíru špinavé oblečení, nevyjadřovat se vulgárně před lidmi, pro které by takové chování mohlo být urážející a nepřijatelné, vyvarovat se provokativnímu (v negativním slova smyslu) a příliš kontroverznímu vystupování/vzezření,… To je cestou Jediů.

3.3 Jak se Jediismus staví k lásce a sexualitě?

Jediismus nereguluje lidskou sexualitu, pokud nedochází ke konání ve smyslu Temné strany Síly (např. nevěra). Jakákoliv činnost, která neubližuje, nevede v ublížení, ani není v rozporu s jinými hodnotami Jediismu, není Jediismem odmítaná. Lásku považujeme za silné pouto, a pokud neubližuje (toto je však třeba posuzovat z širší perspektivy, hodnotit delší a celistvý časový úsek), je nesmírným pramenem pozitivní energie, zdrojem energie pro Jedi/ho a nejsilnějším kladným projevem působení Síly mezi lidmi.

3.4 Cesta k Jediismu

Pro Jediismus je také zcela zásadní lidská svoboda. Nevnucujeme druhým své názory. Stejně tak nikoho nenutíme, aby vyznával Jediismus, dodržoval jeho principy a nikdy nikomu nebráníme v odchodu, pokud se rozhodne od Jediismu upustit. Členové Společenství Cesty Síly nejsou vázáni žádnými hmotnými, finančními, ani právními závazky k tomuto společenství. Pokud se kdokoli rozhodne stát Jedim, nemusí se nikomu vyznávat, a pokud sám nebude chtít, pokud nebude potřebovat na své jediiské cestě pomoc, nemusí se angažovat v našem společenství. Ta nejdůležitější rozhodnutí totiž každý člověk činí sám v sobě…

Jediismus nebrání ve vyznávání jiné víry či náboženství. Jedi může být zároveň Buddhistou, Kresťanem, Muslimem, Taoistou, Wiccanem, Židem atp. Základní hodnoty Jediismu však přitom musí zůstat zachovány.

4.0 Síla

Jediové následují to, co nazýváme Světlou stranou Síly:

4.1 Co je to Síla?

„Všichni jsme jeden. Vše je jedno. Světlo, Temnota… Jen cesty jsou vždy dvě."

Síla je energie, která vše tvoří, vše propojuje a vytváří rovnováhu všeho bytí. Je energií každé živé bytosti, stejně jako každé neživé entity. Tuto energii můžeme nazvat Bohem, Bohyní, Vesmírem, Energií, Láskou, Nejvyšším principem,… jak jen budeme chtít. Jelikož Síla obsahuje vše, nemůže být popsána, uchopena, ani pochopena. Pro jeho relativní citovou neutralitu proto užíváme slovo ‚síla‘.

Síla je vnímána velmi individuálně, proto v tomto manifestu nenajdete její přesnou a jednoznačnou koncepci. Věříme totiž, že niterní víru, zejména na tak hluboké rovině, jako je víra v boha, nelze spoutat dogmaty. Taková snaha vede podle nás pouze k dominanci a potlačování individuality. Každý nechť si najde vlastní cestu k Síle a Síla naše cesty spojí v jednu.

4.2 Jaký je rozdíl mezi Světlou a Temnou stranou

Síly?

Sílu rozdělujeme na dvě strany: Světlou a Temnou. Je však nutné si uvědomit, že toto dělení je jen pohledem nás, pohledem lidí, jakýmsi konceptem, nástrojem, jak chápat realitu. Síla obsahuje všechny myslitelné hodnoty a zároveň hodnoty nerozlišuje, nelze ji objektivně dělit. Nicméně, podle čeho bychom pak vedli naše jednání?

Proto jsme definovali Temnou a Světlou stranu Síly. Dělení na světlé a temné, je opět jen terminologií – symbolickým názvoslovím, nemajícím nic společného se skutečným světlem složeným z fotonů a jeho absencí. Stejně tak snadno bychom se mohli nazývat ‚Temnými‘. Naše terminologie však vychází z hlubokých tradic západoevropské kulturní symboliky, a Jediismus tuto symboliku uplatňuje coby příměr, model, aby byl snadno pochopitelný lidem.

Každý čin s sebou nese specifickou energii, a každý čin lze nějakým způsobem zařadit. Temná a Světlá strana Síly tedy nejsou ničím jiným, než dvěma kategoriemi, třídami činů. Temná strana Síly jsou činy, které ubližují a vše, co k takovým činům vede. Činy Temné strany Síly ústí v ničení, bolest, utrpení, nespokojenost a zraňují druhé nebo jejich původce. Hovořit o činech a nezmínit jejich příčinu by však bylo jako léčit příznaky nemoci, ale neléčit důvod objevení těchto příznaků. Tato příčina vždy leží v nás, ve vlastnostech jako jsou strach, hněv, nenávist, zuřivost, závist, zlomyslnost, lenost, pýcha, nenasytnost, egoismus, sobectví a další. Tyto vlastnosti musejí být přijaty a kontrolovány, stejně jako naše jednání. Musíme jim naslouchat opatrně.

Jedi se snaží Temné straně vyvarovat, a následuje to, co je nazýváno Světlou stranou Síly:

Světlá strana Síly jsou takové činy, které tvoří, šíří harmonii a spokojenost na všech stranách, které neubližují a neničí, a vše, co k takovým činům vede. Činy Světlé strany vyžadují rozvinutí vlastností, mezi něž patří spravedlivost, mírumilovnost, věrnost, šlechetnost, čestnost, pokora, vcítění, odvaha, soucit, tolerance, respekt…

Temnou stranu ztotožňujeme se Zlem a Zlo s Temnou stranou, zatímco synonymem Světlé strany je Dobro. Temná strana je spojována s negativní energií a Světlá s pozitivní. Obě energie jsou součástí Síly, je však podstatné si uvědomit, že žádná „část“, úroveň Síly nemůže být sama o sobě ani negativní, ani pozitivní. Síla je.

Začátek i konec, obojí patří k životu, bez jednoho, či druhého by život nemohl existovat. Podobně tak, některé vlastnosti, jako např. egoismus, se vyvinuly v rámci evoluce a v jisté evoluční fázi měly svůj smysl (především u živočichů žijících nekolektivním způsobem života). Člověk je však tvor vysoce společenský a činy Temné strany Síly způsobují neštěstí a nespokojenost. Naproti tomu, Světlá strana Síly vede k blahu, stabilitě a spokojenosti.

Zároveň věříme, že vše, co člověk vykoná, se mu stejnou měrou (ovšem často v jiné podobě) vrátí, protože stav rovnováhy musí být zachován. Množství energie, které vydáme, vždy nakonec obdržíme zpět: pokud vyšleme negativní energii, negativní energii „sklidíme“. A naopak. Tento princip reciprocity je jedinou objektivní a spolehlivou odezvou, jediným „soudem“, za naše činy, ale i nečiny.

Když je Jedi nerozhodný/á, naslouchá Síle skrze intuici, čtení znamení či meditaci (způsobů je nekonečně mnoho). Síla se snaží vést každého z nás tou nejvhodnější cestou, a jedině ona zná všechny možnosti a důsledky. Je tím nejmoudřejším a nejbližším průvodcem.

Protože žádná definice nikdy není všeobjímající, je nutné vyjasnit pět nejčastějších nedorozumění, spjatých s definicemi Světlé a Temné strany Síly:

I. Některé vlastnosti, ve kterých mnohdy vidíme příčinu Temné strany Síly, mohou být v určitých situacích prospěšné. Strach svazuje naše jednání, stojí proti vůli jednat, např. pomáhat, jindy nás ovšem zase chrání před ohrožením. Proto je důležité kontrolovat všechny vlastnosti a naslouchat jim s moudrostí, ne je potlačovat. Odmítnutí vlastností Temné strany Síly vede k potlačování sebe sama a k vnitřnímu hromadění negativní energie, které jednou vyústí v temnou erupci vášně. Dát volný průchod takovým vlastnostem však rovněž vede k Temné straně. Vlastnosti Temné strany Síly je tedy nutné přijmout a pracovat s nimi s porozuměním a láskou. Stát se jejich pánem, nikoli sluhou.

II. Obrana není činem Temné strany Síly, i pokud ublížíme útočníkovi, protože pouze reagujeme na napadení a chráníme život, nebo zdraví – vlastní či druhých. Jedi by zároveň nikdy neměl/a konflikt cíleně vyvolávat, ale naopak se snažit mu předcházet, pokoušet se o nenásilné vyřešení situace, vyjednávat do krajních možností, ale když přesto fyzický střet nadejde, umět sebe/druhé ubránit a usilovat o jeho rychlé vyřešení, přiměřené situaci.

III. Pokud zabijeme zvíře, abychom se nasytili, nejde o čin Temné strany Síly, protože se jen snažíme udržet naživu. Potřebujeme si uvědomit, že nemůžeme žít, aniž bychom zabili (zvíře, či rostlinu), a tak tomu příroda/Síla chce. Bereme si ovšem jen tolik, kolik skutečně potřebujeme, ne víc, na druhé straně však nechceme strádat, ani existenčně, ani citově, protože strádání a askeze plodí bolest.

IV. Někdy někomu pomůžeme jedině tehdy, pokud jinému ublížíme (např. ukradneme určitou částku peněz na zaplacení operace umírajícímu dítěti). Právě takové činy je třeba posuzovat s moudrostí, o které již padla řeč, uvědomit si jejich negativní/Temnou stránku (někomu bylo ublíženo), ale zároveň nepřehlížet dobrý úmysl. Je rovněž podstatné vždy činy hodnotit z širší perspektivy, uvědomovat si jejich konečné důsledky. Některé činy (např. kouření) se mohou projevit až za několik let, a s tímto je nutné při jednání počítat. Podobně, některé okolnosti mohou způsobit bolest, ale nakonec přinést dobro (například v podobě ponaučení). Na druhou stranu, některé zdánlivě světlé činy mohou být ve skutečnosti temné: Opakem extrémní chamtivosti, která s jistotou patří pod definici Temné strany Síly, je naprosté rozdávání, které by však Jediho zničilo a ublížilo mu, proto i extrémní rozdávání je Temnou stranou Síly.

V. Jedi jedná v zájmu většího dobra. Tato myšlenka však není alibismem, ani ideologickou záminkou k páchání ohavných činů. Svět však mnohdy není ideální, vyvážený a nepřináší spravedlivé a rovné možnosti, a tak Jedi může čelit rozhodnutím, které pomohou většině, ale ublíží menšině. V takových případech se snaží naslouchat Síle, řídit se svojí moudrostí a vědomostmi… a vykonat takový čin, v jehož správnost věří a který přinese co možná největší dobro.

5.0 Existuje střední cesta?

Zlatá je střední cesta, říká se. Existuje však stezka mezi Světlem a Temnotou, která by spojovala obě? Takovýto koncept – koncept Stínových (Shadow) Jedi a Šedých (Grey) Jedi - Společenství Cesty Síly neuznává. Odpověď je logická. Z výše uvedených definic je zřejmé, že konání ve smyslu Temné Strany Síly ubližuje druhým.

Cesta Světlé strany Síly spočívá ve snaze vyvarovat se Temným činům a konat činy Světlé. Cesta Temné strany Síly znamená nebránit se Temným činům, respektive nehledět na dopady vlastních činů ve smyslu Dobra/Zla. Pokud si dovolíme ubližovat druhým, střídavě pomáháme a střídavě ubližujeme, kráčíme také cestou Temné strany Síly, bez ohledu na to, kolik činíme dobra.

Jak už bylo řečeno, Jedi se z přesvědčení snaží vyhýbat činům Temné strany Síly a neustále posuzovat dopady svého konání…. To však zároveň neznamená, že kdo chybí již není Jedim. Chybovat je lidské, každý někdy jedná proti svému přesvědčení, Jedi se ovšem snaží takové jednání minimalizovat, a pokud přece neuspěje, netrestá se výčitkami ani pochybnostmi, naopak se snaží z vlastního chování (chyby) poučit, proto, aby stejnou chybu příště neopakoval. Jedi žije v přítomnosti, čerpá z minulosti a soustředí se na budoucnost. Pouze mnohonásobně opakovaná chyba je chybou „skutečnou“. Jinými slovy: Krok vedle neznamená sejití z cesty, pokud se z něj dokážeme poučit.

Být Jedi neznamená být dokonalý/á, jde jen o to považovat dokonalost (i přesto, že nedosažitelnou) za ideál, kterému se Jedi snaží blížit celým svým životem. Přeneseně, dokonalost tedy spočívá v pohybu a jejím opakem je stagnace.

6.0 Kodex Jedi

Dalším základním pilířem Jediismu je kodex. Takto vypadá:

Emoce, přesto mír.
Nevědomost, přesto poznání.
Vášeň, přesto klid.
Chaos, přesto harmonie.
Smrt, přesto Síla.

Velice stručně vysvětleno, Jedi se snaží ovládnout své emoce a vášně, ne se od nich oprostit, ne je potlačovat, ale dávat jim prostor pouze tam, kde to cíleně zamýšlí. Jedi kontroluje své činy, redukuje chaos, který zatemňuje mysl, usiluje o harmonii a poznání. Žádný čin nikdy nezůstane bez následků a jeho ozvěny budou Sílou rezonovat „věčně“. Proto si musíme náležitě uvědomovat zodpovědnost a jednat uvážlivě a klidně.

7.0 Schopnosti Jediho:

Jedi je člověk jako každý jiný, jen víra jej/ji odlišuje, tak jako každého člověka odlišují hodnoty, v něž věří, od druhých. „Poznáte je podle jejich ovoce.

Jediové nejsou „super-hrdinové“, nejsou nadáni výjimečnými nadnormálními schopnostmi. Přesto se snaží neustálým tréninkem dosáhnout takových schopností a dovedností, které jim budou užitečné, klíčové v realizování hodnot, ve které věří. Těchto dovedností je mnoho a je na každé/m, aby získal/a co možná nejvíce objektivní a střízlivou-uvážlivou představu toho, co bude potřebovat. Jelikož je toto nesnadným úkolem, rozhodli jsme se vytvořit projekt Akademie, jejímž cílem je obohacovat Jedie o nové úhly pohledu, rozšiřovat jejich znalosti a pomáhat jim v tréninku, usnadňovat a zkvalitňovat putování cestou Jediismu.

Pokračování manifestu pojednává o Akademii Cesty Síly.